ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2566) : ปรัชญาอาศรม

เผยแพร่แล้ว: 01-11-2023

หลักมนุษยธรรมกับการศึกษาของเด็กเคลื่อนย้าย

สันติพงษ์ มูลฟอง, พัชยานี ศรีนวล

63 - 78

ผลประโยชน์ทางการเมืองกับจริยธรรม

ภูเบศร์ ติ๊บปะ, คะนอง กันทะสัก

79 - 91