Online ISSN : 2774-0994      Print ISSN : 2774-0986

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ ด้านปรัชญา วัฒนธรรม และศาสนา
2) เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่ประยุกต์องค์ความรู้จากมิติทางด้านปรัชญา วัฒนธรรม และศาสนา

หลักเกณฑ์
1) กำหนดการเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ  (ฉบับละ  12 บทความ)
     ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน    
     ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม   
2) เปิดรับ  (1) บทความวิจัย และ (2) บทความวิชาการ  เท่านั้น  
3) ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 หรือ 3 ท่าน
4) บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารอื่น
5) ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ในการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์อย่างเคร่งครัดรวมทั้งจัดรูปแบบ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่วารสารกำหนด
6) ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

พิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) อย่างน้อย 2 หรือ 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double – blind peer review)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2566): ปรัชญาอาศรม

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2566) : ปรัชญาอาศรม

เผยแพร่แล้ว: 01-11-2023

หลักมนุษยธรรมกับการศึกษาของเด็กเคลื่อนย้าย

สันติพงษ์ มูลฟอง, พัชยานี ศรีนวล

63 - 78

ผลประโยชน์ทางการเมืองกับจริยธรรม

ภูเบศร์ ติ๊บปะ, คะนอง กันทะสัก

79 - 91

ดูทุกฉบับ