ดาวน์โหลด : แบบฟอร์มชำระค่าลงตีพิมพ์ บทความวิจัย / บทความวิชาการ ของวารสารปรัชญาอาศรม