๏ บรรณาธิการบริหาร (Executive Editor)

    พระวิสิทธิ์  ฐิตวิสิทฺโธ (วงค์ใส), ผศ.ดร.

๏ หัวหน้ากองบรรณาธิการ (Chief Editor)

    พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์ (ชัยวิชิต ชยาภินนฺโท) ผศ.ดร.

๏ กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

    พระสัญชัย ญาณวีโร, ดร.
    พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ, ดร.
    รศ.ดร. ฉลองเดช คูภานุมาต
    รศ. ลิปิกร มาแก้ว
    ผศ.ดร. ตระกูล ชํานาญ
    ผศ.ดร. โผน นามณี
    ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง
    ผศ.ดร. สัญญา สะสอง
    ผศ.ดร.ประทีปี พืชทองหลาง
          ดร. ส่งเสริม แสงทอง
          ดร.บัญญา  ยอดคง
 

๏ ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant editor)

    พระครูปลัดธันรบ โชติวํโส (วงศ์ษา