Contact

บัณฑิตศึกษา139 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 20500 หมายเลข โทรศัพท์ 053-278967 ต่อ 311

Principal Contact

พระวิสิทธิ์  ฐิตวิสิทฺโธ (วงค์ใส), ผศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
Phone 098-475-8448

Support Contact

พระครูปลัดธันรบ โชติวํโส (วงศ์ษา)
Phone 098-359-4951