เสียงธรรมจากมหายาน

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2567): วารสาร เสียงธรรมจากมหายาน
					ดู ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2567): วารสาร เสียงธรรมจากมหายาน

ปีที่ 10  ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2567 

เผยแพร่แล้ว: 2024-03-31

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

วารสารเสียงธรรมจากมหายาน Journal of Mahayana voice (Print)(Online)

         วัดธรรมปัญญารามบางม่วง มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านศาสนา ปรัชญา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยตีพิมพ์เผยแพร่ 4 ฉบับต่อปี ดังนี้

กำหนดการเผยแพร่ทุก 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ)                                                     
         ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม                                                              
         ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
         ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน
         ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม