About the Journal
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา (Journal of Technical Education Development)
ISSN 0857-5452 ฉบับตีพิมพ์
ISSN 2651-2238 ฉบับออนไลน์
    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่ บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวกับสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาการด้านการศึกษา การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และเทคโนโลยีการศึกษา

    วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ตีพิมพ์ทั้งรูปเล่มและออนไลน์ โดยกำหนดจัดทำปีละ 4 ฉบับ คือ
    • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มีนาคม
    • ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน
    • ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน
    • ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม

    เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา มีการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยผู้ประเมิน (Reviewer) ทราบชื่อผู้นิพนธ์(Author แต่ผู้นิพนธ์ (Author) จะไม่ทราบข้อมูลรายชื่อผู้ประเมิน(Reviewer) เป็นการประเมินแบบ Single blind review โดยที่ผู้ประเมินจะพิจารณาประเด็นที่สำคัญของแต่ละบทความดังต่อไปนี้
    1. ผลการวิจัยที่แสดงในบทความจะต้องเป็นผลงานที่แท้จริงของผู้นิพนธ์เอง และต้องหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)
    2. บทความต้นฉบับมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ ต้องเขียนด้วยภาษาไทยและมีการแปลคำศัพท์เทคนิคเป็นภาษาไทยอย่างเหมาะสม และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
    3. บทความวิจัยต้องดำเนินการตามได้มาตรฐานโดยทั่วไปของหลักจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง หากมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ผู้นิพนธ์ควรบ่งชี้ว่า ได้ดำเนินการวิจัยตามกระบวนการที่เป็นไปตามมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
    4. บรรณาธิการสามารถยุติการประเมินบทความของผู้ประเมิน หากพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไข หรือเมื่อผู้ประเมินได้ตกลงที่จะประเมินบทความแล้ว ต่อมาพบว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแจ้งบรรณาธิการโดยทันที เพื่อที่จะปฏิเสธการประเมินบทความนั้นต่อไป

คำชี้แจงสำหรับผู้สนใจส่งบทความวิจัยตีพิมพ์

2023-04-26

 การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย

  1. กองบรรณาธิการวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษารับพิจารณาเฉพาะบทความที่มีขอบเขตเนื้อหาเป็นไปตามที่วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษากำหนด
  2. กองบรรณาธิการวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาจะมีจดหมายแจ้งผลการพิจารณาการลงตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา เมื่อบทความวิจัยนั้นผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการแล้ว
  3. ผู้เขียนบทความต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิจัย และค่าสมัครสมาชิกวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา เมื่อบรรณาธิการพิจารณาอนุมัติต้นฉบับบทความวิจัยแล้ว ดังนี้
    • 3.1 ผู้เขียนที่ไม่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต้นฉบับบทความวิจัย 3,500 บาท/บทความ พร้อมสมัครสมาชิก 3 ปี 1,440 บาท
    • 3.2 ผู้เขียนที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์และค่าสมัครสมาชิก
  4. กองบรรณาธิการวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนต้นฉบับ ค่าตีพิมพ์บทความวิจัย และค่าสมัครสมาชิก หากชำระเงินแล้ว

ปีที่ 36 ฉบับที่ 128 (2566): October - December 2023

เผยแพร่แล้ว: 2024-01-02

นวัตกรรมเพื่อความสะดวกในการใช้บริการท่าอากาศยาน

มัณฑนา ชินวงศ์, พอพัฒน์ สมวงศ์, ณัฐกรานต์ ไชยหาวงศ์

3

ความสำคัญของรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินของท่าอากาศยาน

วริศรา จิระถาวรฤกษ์, กฤติมา พลับนิล, วรางคณา ไกรเพ็ชร์

10

การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมมือถือสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการฟัง และออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ศาสดา สรรค์สิกขากุล, ชนิดา แสนคำ, ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล, สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

17

ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้เรียนด้านการออกแบบสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล

สายสุดา ปั้นตระกูล, บุญญลักษม์ ตำนานจิตร, บรรพต พิจิตรกำเนิด, สิริมา เชียงเชาว์ไว, กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ

29

ดูทุกฉบับ