เพื่อเผยแพร่บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม และด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาในแขนงต่างๆ กำหนดการตีพิมพ์วารสาร ปีละ 4 ฉบับ

ปีที่ 35 ฉบับที่ 124 (2565)

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-01

การพัฒนายุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง

ศิริวรรณ มนอัตระผดุง, พรชัย เทพปัญญา , นรินทร์ สังข์รักษา

29

พฤติกรรมฝ่าฝืนกฏระเบียบของนักบินที่ส่งผลให้อากาศยานเกิดอุบัติเหตุ

ชวัลวิทย์ โลหะพูนตระกูล , สรธร ใบใหญ่ , กฤชมน มีลังค์

3

เกราะคุ้มกันทางธุรกิจกับการพัฒนาแบรนด์สินค้า

ปราโมช ธรรมกรณ์ , วรรณรัตน์ การุณยวนิช

11

ดูทุกฉบับ