วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ และบทวิจารณ์หนังสือ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาชีพครู โดยครอบคลุมสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน การบริหารการศึกษา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ศึกษา จิตวิทยาและแนะแนวการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา สถิติและวิจัยทางการศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา ทั้งนี้มีการตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ในสองรูปแบบคือแบบรูปเล่มและแบบออนไลน์ ใช้การประเมินแบบ double-blind review โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และผลงานที่จะนำมาตีพิมพ์ ต้องไม่เคยนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือเอกสารอื่นใดมาก่อน ซึ่งผู้เขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบประเด็นดังกล่าว

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (2023): กรกฎาคม-กันยายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-09-20

ดูทุกฉบับ