ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2022-12-25

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย