การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • ผู้ส่งบทความต้องเป็นสมาชิกของวารสาร โปรดคลิกปุ่มลงทะเบียน
  • บทความที่นำมาลงในวารสารจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ ส่งไปตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการตีพิมพ์ในหนังสือหรือวารสารใดมาก่อน
  • ผู้เขียนสามารถส่งบทความในรูปแบบของไฟล์ Word และ PDF โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทความได้ตามที่วารสารกำหนด
  • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (Single-spaced) ชื่อบทความใช้ฟ้อนท์ TH SarnbunPSK ตัวหนา ขนาด 18 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หัวข้อบทความใช้ฟ้อนท์ TH SarnbunPSK ตัวหนา ขนาด 14 ส่วนเนื้อหา ใช้ฟ้อนท์ TH SarnbunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา และระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตารางในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นไปตามข้อกำหนดของวารสาร
  • เตรียมบทความตามข้อกำหนดของวารสารฯ ทั้งในแง่ของรูปแบบและการอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนและตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับ
Recommend & Examples of Manuscript

1. การส่งต้นฉบับ
          ชื่อวารสาร วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
          Journal of Academic Information and Technology (JAIT)
          หมายเลขวารสาร ISSN 2730-2199 (Print), E-ISSN 2821-9414 (Online)
          การส่งบทความ https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru (ส่งไฟล์ Word และ PDF)

2. คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
          กองบรรณาธิการ วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง และเพื่อความสะดวกในการพิจารณาบทความ จึงขอแนะแนวทาง การเตรียมและส่งต้นฉบับพร้อมทั้งรูปแบบการพิมพ์และการอ้างอิง

*วารสารได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม จาก APA 6th edition เป็น APA 7th edition เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของวารสาร โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

 

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

        บทความที่นำมาลงในวารสารจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ ส่งไปตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการตีพิมพ์ในหนังสือหรือวารสารใดมาก่อน

        ผู้เขียนสามารถส่งบทความในรูปแบบของไฟล์ Word และ PDF ผ่านเว็บไซต์ https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru

        - กรณีเคยลงทะเบียนไว้คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ (Login)”

        - กรณียังไม่เคยลงทะเบียนให้คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน (Register)”

 ค่าธรรมเนียม

        ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท์ +66(0)2-1601155,1249  โทรสาร +66(0)2-1601248 email : jarit@ssru.ac.th

นโยบายส่วนบุคคล

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ระบุไว้ในเว็บไซต์วารสารฯ จะถูกเก็บเป็นความลับตามกฎหมาย และจะใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาและการวิจัยเท่านั้นจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของวารสารฯ ได้ที่>>>

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านระบุในเว็บไซต์วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี จะไม่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของวารสารฯที่กำหนดไว้ หรือต่อบุคคลหรือองค์กรอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้อง