เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
Journal of Academic Information and Technology (JAIT)

ประวัติวารสาร
          วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี (Journal of Academic Information and Technology) ISSN 2730-2199 (Print), ISSN 2821-9414 (Online) ฉบับแรกตีพิมพ์เมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ เป็นวารสารวิชาการเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ และเป็นสื่อกลางในการนำเสนอแนวคิดด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคม อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการขยายบทบาททางวิชาการต่อสังคม และการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้ที่มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในขณะนั้นจนถึงปัจจุบัน) เป็นบรรณาธิการวารสาร

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย
          2. เพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอและเผยแพร่ทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตบทความที่เปิดรับ
          ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประเภทบทความที่เปิดรับ
          ประเภทบทความที่รับมี 2 ประเภท ได้แก่
          - บทความวิจัย (Research Article) หมายถึง งานเขียนที่นำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ นำเสนอองค์ความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ที่มีประโยชน์
          - บทความวิชาการ (Academic Article) หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นองค์ความรู้ใหม่

กำหนดการออกวารสาร
        การเผยแพร่บทความของวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี (Journal of Academic Information and Technology) จัดทำเป็นรูปเล่ม หมายเลข ISSN 2730-2199 (Print), ISSN 2821-9414 (Online) เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru

          กำหนดออกเผยแพร่ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
               ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน
               ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

การพิจารณาคุณภาพของบทความ
        วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ได้มีการพิจารณาคุณภาพของบทความที่เข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer Reviews) ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาบทความจะไม่ทราบชื่อผู้แต่ง/ผู้นิพนธ์ และผู้แต่ง/ผู้นิพนธ์จะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาบทความ (Double-Blind Peer Review)

จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
          ใช้จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 ท่าน ต่อบทความ เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองและประเมินบทความเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณาว่าบทความนั้น ควรได้ลงตีพิมพ์ (Accept) หรือควรจะส่งคืนให้ผู้เขียนแก้ไขเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง (Major/Minor Revision) หรือควรแจ้งปฏิเสธการลงตีพิมพ์ (Reject)

**วารสารได้เปลี่ยนจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Review) จาก 2 คน เป็น 3 คน โดยเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 สำหรับบทความ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

นโยบายและเงื่อนไขในการพิจารณาบทความ

         1. เป็นบทความอยู่ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในศาสตร์ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการเทคโนโลยี
          2. เป็นบทความที่มีการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ หรือระบบใหม่
          3. มีรูปแบบการพิมพ์ตรงตามรูปแบบของวารสาร
          4. เป็นบทความที่ไม่มีการคัดลอกผลงาน
          5. บทความที่ส่งมาต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่วารสารใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น
          6. บทความที่ส่งมาจะได้รับการประเมินคุณภาพเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการก่อน โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร โดยการพิจารณาแยกเป็น 2 กรณี คือ
               6.1 ในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ บรรณาธิการจะแจ้งปฏิเสธการรับตีพิมพ์บทความ (Reject) พร้อมเหตุผล ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตสั้น ๆ ให้ผู้ส่งบทความได้รับทราบ
              6.2 ในกรณีที่บทความผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อนลงตีพิมพ์ โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-Blind Peer Review)
              6.3 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองและประเมินบทความเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณาว่าบทความนั้น ควรได้ลงตีพิมพ์ (Accept) หรือควรจะส่งคืนให้ผู้เขียนแก้ไขเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง (Major/Minor Revision) หรือควรแจ้งปฏิเสธการลงตีพิมพ์ (Reject)
              6.4 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสาร

การตรวจสอบคัดลอก
        วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี (Journal of Academic Information and Technology) กำหนดเกณฑ์การตรวจสอบบทความซ้ำ/คัดลอก (duplications/plagiarism) ของบทความที่ส่งตีพิมพ์ในวารสาร โดยตรวจสอบจาก อักขราวิสุทธิ์ ได้ที่ http://plag.grad.chula.ac.th/ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องมีเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงโดยรวมที่ยอมรับได้ต่ำกว่า 25% และในส่วนที่มีความคล้ายคลึงจะต้องมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ

ขั้นตอนการดำเนินงานวารสาร
1. ผู้สนใจลงตีพิมพ์วารสารให้ทำการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์
2. ยื่นแบบฟอร์มบทความผ่านระบบเว็บไซต์
3. คัดเลือกบทความ/กรองบทความ (ภายใน 45 วัน) (ไม่ผ่านการคัดเลือก ออกหนังสือปฏิเสธการตีพิมพ์)
4. คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ (ภายใน 7 วัน)
5. ประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายใน 30 วัน) (ไม่เห็นชอบ ออกหนังสือปฏิเสธการตีพิมพ์)
6. นักวิจัยแก้ไขบทความให้สมบูรณ์พร้อมส่งกลับมาที่ กองบรรณาธิการ (ภายใน 15 วัน)
7. ส่งแบบตอบรับเพื่อตีพิมพ์วารสาร (ภายใน 7 วัน)
8. กองบรรณาธิการตรวจสอบความเรียบร้อยของบทความ (ภายใน 7 วัน)
9. จัดต้นฉบับรูปเล่มวารสาร (ภายใน 30 วัน)
10. ส่งต้นฉบับวารสารให้โรงพิมพ์ (ภายใน 15 วัน)
11. ออกวารสารฉบับสมบูรณ์และออนไลน์ในเว็บไซต์ (ภายใน 25 วัน)

เจ้าของวารสาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำนักงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601155, 02-1601249

https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru

ออกแบบปกโดย  นางสาวอรทัย ลีใส