กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย                           ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม                              รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ
                                                                                       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิตร                                         รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                                                       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์               รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้
                                                                                       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กริช สมกันธา                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพจน์ วนิชกุล                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน                                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์                                       มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์              มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ สมสุข                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Ts. Dr. Khalid Bin Abdul Wahid                                            Universiti Teknologi MARA (UiTM)
                                                                                                  Cawangan Kelantan, Malaysia

 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์                               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี                                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรี บุญศรีงาม                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียร จันทร์ปลา                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์                           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา หาสุนทรี                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว                                      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทัช วรรณถนอม                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พลตรี ดร.พิเชษฐ คงศรี                                                         มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช                                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ                         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์                             มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.กริช สมกันธา                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพจน์ วนิชกุล                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน                                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์                                  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์         มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ สมสุข                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กองการจัดการวารสาร

นางสาวกฤษณา อยู่พวง                                นางสาวอรทัย ลีใส

นางสาวจุฑารัตน์ โสธรจิตต์                           นายอภิชาติ บูสะมัญ

นางสาวชนะกานต์ พงศาสนองกุล                  นางสิริพร ป้อมจัตุรัส

นางสาวรัชนก ทองขาวขำ                              นายกฤษฎีกา แก้วกรอง

นางสาววีรวรรณ ศรีสวัสดิ์                              นายนิคม อรุณฉาย

นายพีรพล แก้วอำไพ                                    นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข                               

ว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา แก้วมณี                         นางสาวหัตถยารักษ์ เอมศรีกุล                     

นางสาววาสนา แสงพรหม