ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม-ธันวาคม

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม-ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2022-11-25

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

บทความวิจัย