ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-24

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผักและผลไม้เกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดแพร่

สมบัติ กันบุตร, น้ำฝน รักประยูร, ลักขณา พันธุ์แสนศรี, วิลาสินี บุญธรรม, พัชรณัฐ ดาวดึงษ์, กษมา ถาอ้าย, นิธิโชติ ชาเทพ

1-15

การวิเคราะห์บริบทของวิทยาลัยครูหลวงน้ำทาในการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับเป็นสถาบัน

ชินนกร สีเมือง, วิกรม บุญนุ่น, เบญจมาศ เมืองเกษม, นาวิน พรมใจสา

16-24

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในอุทยานแห่งชาติน้ำแอดภูเลย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สุนันทา จุนละมณี, กอบลาภ อารีศรีสม, วีณา นิลวงค์, รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์, นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์, ภาวิณี อารีศรีสม

56-72

ดูทุกฉบับ

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

         วารสารภูมินิเวศอย่างพัฒนายั่งยืน “Academic Journal of Sustainable Habitat Development (AJ-SHaDa)” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาหรือนโยบายการพัฒนาของภาครัฐครอบคลุมสาขาต่าง ๆได้แก่ สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, การบริหารจัดการ,การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาท้องถิ่น, ภูมิสังคมและนิเวศวิทยา, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงสหวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่บทความบทความวิจัยและความวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เปิดรับบทความภาษาไทยและอังกฤษ

กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ

         บทความที่ส่งมาขอเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ดังนั้นผู้เขียนบทความต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของวารสาร และต้องให้เป็นไปตามรูปแบบของวารสารที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และบทความแต่ละบทความจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed) ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความผิดชอบของกองบรรณาธิการ วารสารภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร

  • บทความวิจัย (Research Article) บทความวิจัยมีลักษณะเด่นตรงที่เป็นการนำเสนอปัญหาที่ผู้เขียนได้ศึกษาหรือประเด็นที่ต้องการคำตอบ มีการกำหนดกรอบแนวคิด การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสรุปปัญหาอย่างชัดเจน อันเป็นการสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่าทางวิชาการ
  • บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความที่นำเสนอเชิงการวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเสนอความรู้ทางวิชาการที่เกิดองค์ความรู้ใหม่
  • บทความปริทรรศน์ (Review Article) เป็นบทความในลักษณะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์เปรียบเทียบ ที่รวบรวมความรู้จากตำรา หนังสือ หรือจากผลงานประพันธ์และประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้นในมุมมองทางวิชาการ
  • บทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) เป็นบทความในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์หนังสือเพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณค่าเนื้อหาสาระจากหนังสือ โดยการวิพากษ์วิจารณ์หนังสือประกอบด้วยรายละเอียดชื่อผู้เขียน จำนวนหน้า ปีที่พิมพ์ ครั้งที่พิมพ์และสถานที่พิมพ์ให้ชัดเจน

กำหนดออกเผยแพร่วารสาร

         วารสารเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม วารสารภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืนเผยแพร่ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

         เผยแพร่ที่ : https://so09.tci-thaijo.org/index.php/AJ-SHaDa

การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 

     วารสารภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน “Academic Journal of Sustainable Habitat Development (AJ-SHaDa)” เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ ชำระเมื่อบทความของท่านได้รับการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสาร

         หมายเหตุ: ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

                 1. บทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 25%

                  2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร

                  3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ทางวารสารจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้เขียนทุกกรณี (เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ท่านชำระ จะเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของท่าน) จึงขอให้ท่านรับทราบ ก่อนการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน

                 4. กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้ปรับแก้บทความ หากผู้เขียนไม่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์

          ** โดยชำระเงินที่ ธนาคารออมสิน สาขาดอยสะเก็ด

                    หมายเลขบัญชี: 020017148444

                    ชื่อบัญชี: กองทุนพัฒนาภูมินิเวศ สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่นยืน

                    เมื่อชำระแล้วให้ส่งสลิปการโอนเงินและแจ้งชื่อ-สกุล มาที่ E-mail: journal.shada@gmail.com