Announcements

วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Journal of Home Economics, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon) ได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วารสารคหกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (Journal of Sustainable Home Economics and Culture) พร้อมทั้งยกเลิกเลข ISSN (Print) และ ISSN (online) เดิม เป็นเลขใหม่  ISSN (online) 3027-6071 พร้อมทั้งขอยกเลิกการจัดทำวารสารฉบับตีพิมพ์และจะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบการจัดการวารสารออนไลน์เท่านั้น มีผลตั้งแต่วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2565) เป็นต้นไป   

วารสารคหกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ : วารสารคหกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนเป็นวารสารวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวคิดทางคหกรรมศาสตร์และวัฒนธรรม ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอันนำไปสู่การส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่และบริการวิชาการแก่สังคมที่ยั่งยืน

จุดม่งหมาย : เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทาง
คหกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมไทย รับตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาคหกรรมศาสตร์และวัฒนธรรม ประกอบด้วย สาขาอาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมการบริการอาหาร เสื้อผ้าและสิ่งทอ ศิลปะประดิษฐ์ การจัดการบ้านเรือนและชุมชน พัฒนาการเด็กและครอบครัว ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์

  1. บทความวิจัย (Research Article) เป็นงานเขียนทางวิชาการที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้นให้มีความกระชับ
  2. บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นงานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจนตามหลักวิชาการ จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์เป็นประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

 กำหนดการเผยแพร่ : ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

                             ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน

                             ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

ข้อกำหนดของวารสารและระเบียบการตีพิมพ์

  1. บทความที่ส่งเพื่อรับการพิจารณาต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารอื่น
  2. การส่งต้นฉบับ ให้ผู้นิพนธ์ส่งต้นฉบับบทความพร้อมกับแบบฟอร์มการส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารคหกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนที่มีข้อมูลครบถ้วน กรณีพบว่า ข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งไม่ครบถ้วน กองบรรณาธิการจะไม่พิจารณาบทความดังกล่าว
  3. บทความที่ผ่านการพิจารณาคุณภาพเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการจะได้รับการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาหรือที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่มาจากหลากหลายสถาบัน (peer review) จำนวน 3 ท่าน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนการตีพิมพ์ โดยใช้รูปแบบที่ผู้ประเมินบทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-Blind Peer Review)
  4. การรายงานข้อมูลที่ได้จากการทำวิจัยและการเขียนเนื้อหาในบทความทั้งฉบับ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยกองบรรณาธิการและวารสารคหกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนไม่มีส่วนรับผิดชอบ
  5. บทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารคหกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ : วารสารคหกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนยังไม่มีนโยบายเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

เจ้าของ :       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0-2655-3777 ต่อ 5234, 5236 

E-mail : hecjournal@rmutp.ac.th