มาตรฐานทางจริยธรรมการตีพิมพ์บทความในวารสารคหกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

      วารสารคหกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานจริยธรรมการตีพิมพ์ จึงกำหนดบทบาทและหน้าที่ของกองบรรณาธิการ ผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการตีพิมพ์ ดังนี้

บทบาทและหน้าที่ของกองบรรณาธิการ (Duties of Editorial Board)

 1. ประกาศและหรือประชาสัมพันธ์นโยบายการดำเนินงานวารสาร สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ เกณฑ์การพิจารณาบทความ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้นิพนธ์และสาธารณชนทราบ
 2. ประกาศอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ที่ชัดเจนให้ผู้นิพนธ์และผู้สนใจอื่นรับทราบ ในกรณีที่วารสารกำหนดให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
 3. คัดเลือกผู้ประเมินที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตรงกับสาขาวิชาของงานวิจัยและบทความที่กำหนดให้ประเมิน
 4. ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของบทความเกี่ยวกับความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรูปแบบการพิมพ์ ความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่วารสารรับตีพิมพ์ และคุณภาพของบทความในภาพรวมก่อนกระบวนการประเมินโดยผู้ประเมินบทความ
 5. ดำเนินการในกระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพของบทความตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความยุติธรรมและปราศจากอคติ
 6. ไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความ ผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความแก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
 7. บริหารและดำเนินงานวารสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำวารสารและพัฒนาคุณภาพวารสารที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)

 1. จัดทำบทความวิจัย บทความวิชาการตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในคำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับวารสารวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมทั้งปรับปรุง แก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ประเมินและกองบรรณาธิการวารสาร
 2. รับผิดชอบต่อผลงานของตนและรับรองว่าบทความที่จัดทำไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารอื่น
 3. รายงานข้อมูลที่ได้จากการทำวิจัยในบทความที่จัดทำตามหลักวิชาการ ไม่บิดเบือนหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ และเขียนเนื้อหาโดยการสังเคราะห์ความคิดโดยผู้นิพนธ์เอง ไม่ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่นหรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม
 4. อ้างอิงผลงานของผู้อื่นที่ผู้นิพนธ์ได้ใช้ หรือประยุกต์ หรือดัดแปลงมาไว้ในบทความของตน ทั้งการอ้างอิงในเนื้อหาและการอ้างอิงท้ายบทความให้สอดคล้องกัน
 5. ระบุชื่อผู้มีส่วนร่วมในการนิพนธ์บทความให้ครบถ้วนและในชื่อผู้นิพนธ์ที่ปรากฏในบทความทุกคนต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในบทความดังกล่าวจริง

 บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมิน (Duties of Reviewers)

 1. รับประเมินบทความในสาขาที่ตนมีความเชี่ยวชาญตามเกณฑ์การพิจารณาที่วารสารกำหนด และประเมินคุณภาพของเนื้อหาและคุณภาพของบทความในภาพรวมตามหลักวิชาการโดยไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเป็นเกณฑ์
 2. ไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่รับประเมินแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
 3. ตรวจสอบการลอกเลียนผลงานวิชาการของผู้อื่น (Plagiarism) ในบทความที่รับพิจารณาให้ครบถ้วน โดยใช้โปรแกรมที่เชื่อถือได้ หากพบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงการลอกเลียนผลงานอื่นต้องรีบรายงานให้กองบรรณาธิการทราบ
 4. เสนอแนะผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับบทความที่รับพิจารณา เพื่อให้ผู้นิพนธ์มีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนาคุณภาพบทความ ในกรณีที่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างอิงถึงผลงานวิจัยในเรื่องนั้น
 5. รักษาเวลาของการประเมินบทความวิจัยและหรือบทความวิชาการให้อยู่ในกรอบเวลาที่กองบรรณาธิการกำหนด