บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ โสตรโยม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณนนท์ แดงสังวาลย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี อ่านเปรื่อง, ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี ไทยพาณิชย์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ประหยัด สายวิเชียร, ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย กลิ่นเกษร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญ เจริญชัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ , WCN Food Academy

ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา แพมงคล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร