การปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม APA7

2022-10-31

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม จาก APA 6th edition เป็น APA 7th edition เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของวารสาร โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป