กู่แก้วเกษม ล., และ เปรมศิรา พ. . “แนวคิดมนุษยนิยมกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย”. วารสารปรัชญาอาศรม, ปี 5, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2023, น. 23-37, https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jpar/article/view/2981.