[1]
กู่แก้วเกษม ล. และ เปรมศิรา พ. ., “แนวคิดมนุษยนิยมกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย”, jpa, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 23–37, พ.ย. 2023.