กู่แก้วเกษม ละออ, และ เปรมศิรา พิรัชย์. 2023. “แนวคิดมนุษยนิยมกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย”. วารสารปรัชญาอาศรม 5 (2):23-37. https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jpar/article/view/2981.