กู่แก้วเกษม ล.; เปรมศิรา พ. . แนวคิดมนุษยนิยมกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย. วารสารปรัชญาอาศรม, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 23–37, 2023. Disponível em: https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jpar/article/view/2981. Acesso em: 13 เม.ย. 2024.