(1)
กู่แก้วเกษม ล.; เปรมศิรา พ. . แนวคิดมนุษยนิยมกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย. jpa 2023, 5, 23-37.