[1]
กู่แก้วเกษม ล. และ เปรมศิรา พ. 2023. แนวคิดมนุษยนิยมกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย. วารสารปรัชญาอาศรม. 5, 2 (พ.ย. 2023), 23–37.