อภิเดช ห., และ อัศวกุลชัย ส. “การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการวัดสมรรถภาพการกระโดดแนวดิ่ง”. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 37-46, https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/article/view/2947.