เหลืองอร่าม น., รักยิ้ม ภ., และ ศรีม่วง ส. “การพัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคล”. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี, ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 33-43, https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/article/view/2344.