ทรัพย์ประมวล ท. “ระบบบริหารการสอบรายวิชาโครงงานการศึกษาเอกเทศ บริบทของการศึกษาในช่วงหลีกเลี่ยงโรคระบาด”. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี, ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 17-31, https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/article/view/2342.