เกิดโต ก., แย้มชื่น ช., และ ชัยวรรณธรรม ส. “การพัฒนาต้นแบบระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน”. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี, ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 1-15, https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/article/view/2066.