มีประสาท ธ., และ ศรีราจันทร์ ณ. “การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการจัดการข้อมูลพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการศึกษา”. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี, ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 59-73, https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/article/view/2022.