ศรีสุวรรณ ช., และ ศรีราจันทร์ ณ. “การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อการจัดการความรู้ด้านหลักสูตรด้วยเว็บเซอร์วิส”. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี, ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 73-89, https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/article/view/2021.