[1]
เหลืองอร่าม น., รักยิ้ม ภ., และ ศรีม่วง ส., “การพัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคล”, jait.ssru, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 33–43, มิ.ย. 2023.