[1]
ทรัพย์ประมวล ท., “ระบบบริหารการสอบรายวิชาโครงงานการศึกษาเอกเทศ บริบทของการศึกษาในช่วงหลีกเลี่ยงโรคระบาด”, jait.ssru, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 17–31, มิ.ย. 2023.