[1]
เกิดโต ก., แย้มชื่น ช., และ ชัยวรรณธรรม ส., “การพัฒนาต้นแบบระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน”, jait.ssru, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 1–15, มิ.ย. 2023.