[1]
มีประสาท ธ. และ ศรีราจันทร์ ณ., “การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการจัดการข้อมูลพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการศึกษา”, jait.ssru, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 59–73, มิ.ย. 2023.