[1]
ศรีสุวรรณ ช. และ ศรีราจันทร์ ณ., “การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อการจัดการความรู้ด้านหลักสูตรด้วยเว็บเซอร์วิส”, jait.ssru, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 73–89, มิ.ย. 2023.