อภิเดช หฤษฎ์, และ อัศวกุลชัย สุวรรณี. 2023. “การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการวัดสมรรถภาพการกระโดดแนวดิ่ง”. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี 4 (2). ฺBangkok, Thailand:37-46. https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/article/view/2947.