เหลืองอร่าม นัทธพล, รักยิ้ม ภูมินันท์, และ ศรีม่วง สุนันทา. 2023. “การพัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคล”. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี 4 (1). ฺBangkok, Thailand:33-43. https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/article/view/2344.