ทรัพย์ประมวล ทัศนีย์. 2023. “ระบบบริหารการสอบรายวิชาโครงงานการศึกษาเอกเทศ บริบทของการศึกษาในช่วงหลีกเลี่ยงโรคระบาด”. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี 4 (1). ฺBangkok, Thailand:17-31. https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/article/view/2342.