เกิดโต กิติศักดิ์, แย้มชื่น ชลัช, และ ชัยวรรณธรรม สุวิชา. 2023. “การพัฒนาต้นแบบระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน”. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี 4 (1). ฺBangkok, Thailand:1-15. https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/article/view/2066.