มีประสาท ธนกร, และ ศรีราจันทร์ ณัฐพัชญ์. 2023. “การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการจัดการข้อมูลพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการศึกษา”. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี 4 (1). ฺBangkok, Thailand:59-73. https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/article/view/2022.