ศรีสุวรรณ ชูพงษ์, และ ศรีราจันทร์ ณัฐพัชญ์. 2023. “การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อการจัดการความรู้ด้านหลักสูตรด้วยเว็บเซอร์วิส”. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี 4 (1). ฺBangkok, Thailand:73-89. https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/article/view/2021.