อภิเดช ห.; อัศวกุลชัย ส. การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการวัดสมรรถภาพการกระโดดแนวดิ่ง. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี , ฺBangkok, Thailand, v. 4, n. 2, p. 37–46, 2023. Disponível em: https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/article/view/2947. Acesso em: 13 มิ.ย. 2024.