เหลืองอร่าม น.; รักยิ้ม ภ.; ศรีม่วง ส. การพัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคล. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี , ฺBangkok, Thailand, v. 4, n. 1, p. 33–43, 2023. Disponível em: https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/article/view/2344. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.