ทรัพย์ประมวล ท. ระบบบริหารการสอบรายวิชาโครงงานการศึกษาเอกเทศ บริบทของการศึกษาในช่วงหลีกเลี่ยงโรคระบาด. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี , ฺBangkok, Thailand, v. 4, n. 1, p. 17–31, 2023. Disponível em: https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/article/view/2342. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.