เกิดโต ก.; แย้มชื่น ช.; ชัยวรรณธรรม ส. การพัฒนาต้นแบบระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี , ฺBangkok, Thailand, v. 4, n. 1, p. 1–15, 2023. Disponível em: https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/article/view/2066. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.