ศรีสุวรรณ ช.; ศรีราจันทร์ ณ. การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อการจัดการความรู้ด้านหลักสูตรด้วยเว็บเซอร์วิส. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี , ฺBangkok, Thailand, v. 4, n. 1, p. 73–89, 2023. Disponível em: https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/article/view/2021. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.