(1)
อภิเดช ห.; อัศวกุลชัย ส. การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการวัดสมรรถภาพการกระโดดแนวดิ่ง. jait.ssru 2023, 4, 37-46.