(1)
เหลืองอร่าม น.; รักยิ้ม ภ.; ศรีม่วง ส. การพัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคล. jait.ssru 2023, 4, 33-43.