(1)
ทรัพย์ประมวล ท. ระบบบริหารการสอบรายวิชาโครงงานการศึกษาเอกเทศ บริบทของการศึกษาในช่วงหลีกเลี่ยงโรคระบาด. jait.ssru 2023, 4, 17-31.