(1)
ศรีสุวรรณ ช.; ศรีราจันทร์ ณ. การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อการจัดการความรู้ด้านหลักสูตรด้วยเว็บเซอร์วิส. jait.ssru 2023, 4, 73-89.